Αρχική Σελίδα Καταστατικό

Καταστατικό Π.Ε.Φ.

E-mail Εκτύπωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΤΙΤΛΟΣ, ΣΚΟΠΟΙ, ΜΕΣΑ

Άρθρο 1

Ιδρύεται επιστημονική ένωση με τίτλο «Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων» (Π.Ε.Φ.) και έδρα την Αθήνα.

Η σφραγίδα της Π.Ε.Φ. είναι στρογγυλή και έχει περιφερειακά την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων» με το έτος ιδρύσεως 1982» και στο κέντρο απεικόνιση της κεφαλής του ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ.

Άρθρο 2

Σκοποί της Π.Ε.Φ. είναι: 1) Η προαγωγή και η ανάπτυξη των φιλολογικών επιστημών. 2) Η επιστημονική και εκπαιδευτική έρευνα. 3) Η συμβολή στη βελτίωση της Παιδείας του ελληνικού λαού. 4) Η υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την αντιμετώπιση φιλολογικών θεμάτων καθώς και την αποδοτικότερη οργάνωση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτειακών θεσμών.

Άρθρο 3

Η εκπλήρωση των σκοπών επιδιώκεται με τα ακόλουθα μέσα:

1) Έκδοση εντύπων και περιοδικών. 2) Ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία με άλλες ενώσεις και ιδρύματα που έχουν παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 3) Οργάνωση βιβλιοθήκης, 4) Διοργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων καθώς και παρακολούθηση αναλόγων εκδηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό. 5) Λειτουργία επιτροπών μελέτης επιστημονικών και εκπαιδευτικών θεμάτων με εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζει το Δ.Σ. και εγκρίνει η Γ.Σ. 6) Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 4

Τα μέλη της Π.Ε.Φ. διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα:

1) Τακτικά μέλη της Π.Ε.Φ. μπορούν να γίνουν οι πτυχιούχοι Φιλοσοφικών Σχολών εσωτερικού και εξωτερικού.

2) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γ.Σ., με πρόταση του Δ.Σ. ή τακτικού μέλους, πρόσωπα που συντέλεσαν στην εκπλήρωση των σκοπών και του έργου της Π.Ε.Φ.

Άρθρο 5

Όλα τα τακτικά μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Δικαιούνται να μετέχουν στις Συνελεύσεις, να εκλέγουν τη Διοίκηση και τα άλλα όργανα της ένωσης και να εκλέγονται σ’ αυτά.

Άρθρο 6

Όλα τα τακτικά μέλη οφείλουν: α) Να συμβάλλουν με κάθε τρόπο στην εφαρμογή των σκοπών της ένωσης. β) Να εξοφλούν έγκαιρα τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για να έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Άρθρο 7

1) Διαγράφεται από την Ένωση κάθε τακτικό μέλος που: α)καθυστερεί την συνδρομή του. β) παραβαίνει τα άρθρα του Καταστατικού ή τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. γ) προβαίνει σε πράξεις που είναι αντίθετες με τους σκοπούς και τα συμφέροντα της Ένωσης.

2) Η διαγραφή αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 8

Όργανα της Ένωσης είναι:

1) Η Γενική Συνέλευση των Μελών.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο

3) Το Εποπτικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

1) Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Π.Ε.Φ.

2) Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

3) Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ανά διετία.

4) Οι έκτακτες Γ.Σ. συνέρχονται με απόφαση του Δ.Σ. ή όταν ζητηθεί από το 1/20 των τακτικών μελών με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ., στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. σε διάστημα είκοσι (20) ημερών..

5) Η Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται σ’ αυτήν το 1/3 από τα τακτικά μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται ενός οκτώ (8) ημερών χωρίς άλλη πρόσκληση, με τα ίδια θέματα, και θεωρείται ότι διαθέτει απαρτία με οσαδήποτε μέλη προσέλθουν.

6) Η ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις είναι φανερή, εκτός από την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γ.Σ. όμως μπορεί να αποφασίσει, κατά πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα, να γίνει μυστική ψηφοφορία για κάποιο θέμα.

7) Στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Στην τακτική Γ.Σ., απολογισμού και εκλογών, κάθε δύο χρόνια, εκλέγεται από τα παρόντα μέλη με φανερή ψηφοφορία Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας, που προεδρεύουν μέχρι τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια των εκλογών.

8) Οι υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο καταθέτουν στο προεδρείο ενυπόγραφη δήλωση υποψηφιότητας μέχρι τη λήξη των εργασιών της Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΚΛΟΓΕΣ

Άρθρο 10

1) Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και του Ε.Σ. γίνονται κάθε δύο χρόνια το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την πραγματοποίηση της τακτικής Γ.Σ.

2) Την ευθύνη για τη διενέργεια των εκλογών έχει το Προεδρείο της τακτικής Γ.Σ. που αποτελεί την Εφ. Επιτροπή: α) Καταρτίζει αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιέχει τα ονόματα όλων των υποψηφίων και για τα δύο νέα όργανα με αλφαβητική σειρά. β) Ορίζει τον τόπο και την ακριβή ημερομηνία των εκλογών, που ανακοινώνονται πριν από το τέλος της Γ.Σ.

3) Το Προεδρείο αποστέλλει στα μέλη που βρίσκονται στην επαρχία το ενιαίο ψηφοδέλτιο,  φάκελο με τη σφραγίδα της Ένωσης και έντυπο δελτίο συμμετοχής στην ψηφοφορία που συμπληρώνεται με το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία ταυτότητας του ψηφοφόρου.

4) Κάθε ψηφοφόρος βάζει σταυρό προτιμήσεως δίπλα από τα ονόματα των υποψηφίων. Έχει το δικαίωμα να σημειώσει σταυρό σε έξι (6) το πολύ ονόματα υποψηφίων για το Δ.Σ. και σε τρία (3) το πολύ ονόματα υποψηφίων για το Ε.Σ.

5) Όποιος ψηφίζει με επιστολή κλείνει το ψηφοδέλτιο μέσα στον αδιαφανή φάκελο χωρίς να αντιγράψει πάνω του το ονοματεπώνυμο ή άλλη ένδειξη. Το φάκελο αυτό μαζί με το δελτίο συμμετοχής τοποθετεί σε άλλο φάκελο, που στέλνει ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

(Εφορευτική Επιτροπή)

POST RESTANTE

Κεντρικό Ταχυδρομείο - Αθήνα

6) Οι φάκελοι αυτών των μελών, που ψήφισαν με επιστολή, παραλαμβάνονται την ημέρα των εκλογών και πριν από τη λήξη της ψηφοφορίας από εξουσιοδοτημένο μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Αποσφραγίζονται ενώπιον της Επιτροπής, ελέγχονται τα δελτία συμμετοχής και οι κλειστοί φάκελοι με το ψηφοδέλτιο ρίχνονται στη ψηφοδόχο.

7) Η ψηφοφορία αρχίζει στις 9 το πρωί και τελειώνει στις 5 το απόγευμα της ημέρας των εκλογών. Σε περίπτωση που βρίσκονται μέσα στο χώρο της ψηφοφορίας μέλη που δεν έχουν ψηφίσει μέχρι τις 5 μ.μ. η Εφορευτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να παρατείνει ανάλογα το χρόνο της ψηφοφορίας.

8) Οι εκλογές διενεργούνται από την Εφορευτική Επιτροπή που παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή και το αδιάβλητό τους. Παραλαμβάνει από το Δ.Σ. τις καταστάσεις των μελών που έχουν δικαιώματα ψήφου και τις συμπληρώνει με την αναγραφή των μελών που προσκομίζουν απόδειξη καταβολής της συνδρομής κατά την ημέρα των εκλογών.

9) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, για όλα τα μέλη που άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία είτε με αλληλογραφία, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρακτικό των εκλογών, επισυνάπτει τον ονομαστικό κατάλογο των ψηφοφόρων και παραδίνει στο μέλος που έχει πλειοψηφήσει. Ανακηρύσσει κατά σειρά επιτυχίας τα τακτικά και επιλαχόντα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου.

10) Εκλέγονται για το Δ.Σ. εννέα (9) τακτικά και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, Για το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγονται πέντε (5) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.

11) Από τα εννέα (9) τακτικά μέλη του Δ.Σ. τα πέντε (5) τουλάχιστον πρέπει ν’ ανήκουν οργανικά στη Δημόσια Μέση Εκπαίδευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11

1) Η Π.Ε.Φ. διοικείται από 9μελές Δ.Σ. που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού.

2) Αποκλείονται από το Δ.Σ. μέλη διοίκησης άλλου εκπαιδευτικού σωματείου, εκτός αν μετά την εκλογή τους παραιτηθούν από την άλλη θέση.

3) Η σύνθεση του Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο Βιβλιοθήκης και δύο Συμβούλους.

4) Τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) μέρες από τις αρχαιρεσίες με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος μέλους ή, αν κωλύεται αυτό, του δευτέρου πλειοψηφήσαντος κατά σειρά επιτυχίας συγκεντρώνονται και συγκροτούνται σε σώμα (άρθρο 10, 3). Η εκλογή των μελών σ’ όλα τα αξιώματα γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας για κάθε αξίωμα επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μέχρι οριστικής εκλογής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

Άρθρο 12

1) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου και με καθορισμένα θέματα ημερήσιας διάταξης, αλλά και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη. Η πρόσκληση πρέπει να στέλνεται στα μέλη του Δ.Σ. μια βδομάδα πριν από τη σύγκλισή του.

2) Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. αν ζητηθεί αυτό έγγραφα από πέντε (5) το ελάχιστον μέλη του. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα.

3) Το Δ.Σ. έχει απαρτία και συνεδριάζει αν παρευρίσκονται περισσότερα από τα μισά μέλη του και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.

4) Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων καταχωρούνται σε ειδικό «Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.» και υπογράφονται από όλα τα μέλη που έλαβαν μέρος.

5) Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες τακτικές Συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα από πέντε (5) συνεχόμενες Συνεδριάσεις αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.

6) Μετά από παραίτηση μέλους του Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις εκτός του Προέδρου. Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος, γίνεται γενική ανασύνθεση του Δ.Σ.

7) Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. από τη θέση του στο Δ.Σ. υποβάλλεται εγγράφως και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή, αν σε οκτώ (8) μέρες δεν αποφασίσει το Δ.Σ. για την αποδοχή ή όχι της παραίτησής του.

8) Σε περίπτωση που παραιτούνται περισσότερα από επτά (7) μέλη του Δ.Σ. συγκαλείται εντός δύο (2) μηνών έκτακτη Γ. Συνέλευση για να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο για μια διετία.

Άρθρο 13

Το Δ.Σ. στην άσκηση της Διοικήσεως έχει τις ακόλουθες συλλογικές υποχρεώσεις, καθήκοντα και αρμοδιότητες:

1) Προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών της Π.Ε.Φ. και κρίνει και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που εισηγείται ο Πρόεδρος ή τα μέλη του.

2) Εκτελεί αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τακτικών ή έκτακτων.

3) Παρακολουθεί όλα τα θέματα που αφορούν την Ένωση και ενημερώνει τα μέλη της σχετικά.

4) Συγκροτεί Επιτροπές Μελέτης διαφόρων θεμάτων σχετικών με το άρθρο 2 του καταστατικού. Στις Επιτροπές αυτές παίρνουν  μέρος τακτικά Μέλη της Π.Ε.Φ.  και ορίζονται από το Δ.Σ.

5) Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ισότιμα. Ο Πρόεδρος πρώτος ανάμεσα σε ίσους είναι μαζί με το Γ. Γραμματέα το κύριο εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Φ. εκπροσωπεί την Ένωση εξωδίκως στα δικαστήρια και σε όλες γενικά τις κρατικές αρχές. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., δίνει το λόγο σε όσους τον ζητούν κατά σειρά και αφαιρεί αυτόν αν εκτραπούν ή βρεθούν οι ομιλητές εκτός θέματος, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συζητήσεων και συνεδριάσεων του Δ.Σ., θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία, υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο γενικά, τα πρακτικά των συνεδριάσεων, προσυπογράφει με τον ταμία τα εντάλματα πληρωμών.

Άρθρο 14

1) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, σε όλες τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες του.

2) Ο Αντιπρόεδρος μπορεί να ασκεί ορισμένα από τα καθήκοντα του Προέδρου με σχετική απόφαση του Δ.Σ. και ύστερα από πρόταση του Προέδρου.

Άρθρο 15

1) Ο Γ. Γραμματέας συνεκπροσωπεί την Π.Ε.Φ. σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.5.

2) Είναι υπεύθυνος για τα Πρακτικά των συνεδριάσεων, την αλληλογραφία και τις ανακοινώσεις της Π.Ε.Φ. Υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής.

3) Είναι υπεύθυνος για το αρχείο και τη σφραγίδα της Π.Ε.Φ. καθώς και για τη λειτουργία των γραφείων.

4) Φροντίζει για τις δημοσιεύσεις και εκδόσεις της Π.Ε.Φ., παρακολουθεί κάθε δημοσίευμα, εκδήλωση, κίνηση και ενέργεια σχετική με τους σκοπούς και τα ενδιαφέροντα της Π.Ε.Φ.

5) Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και την παρουσιάζει στην Γενική Συνέλευση.

6) Το Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει, όταν απουσιάζει, σε όλες τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες του ο Ειδικός Γραμματέας.

Άρθρο 16

1) Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει στον Ειδικό Γραμματέα για όλη την περίοδο της θητείας του ή για ορισμένο χρόνο την άσκηση ορισμένων καθηκόντων αρμοδιότητας του Γεν. Γραμματέα.

2) Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των σχέσεων και επαφών με τους Φιλολογικούς Συνδέσμους, εφόσον δημιουργηθούν σε περιφέρειες ή Νομούς της χώρας.

3) Ο Οργανωτικός Γραμματέας οργανώνει και προγραμματίζει τις σύνθετες εκδηλώσεις της Π.Ε.Φ. (συγκεντρώσεις, συνεδριάσεις, διαλέξεις, συνέδρια, συνεντεύξεις, αποστολές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κ.λ.π.).

4) Ο Ο.Γ. σε συνεργασία με τον Γ.Γ. και τον Ειδ. Γ. συντονίζει τις οργανωτικές επαφές και σχέσεις με άλλες εκπαιδευτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Άρθρο 17

1) Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις όλους τους χρηματικούς πόρους της Π.Ε.Φ. και εκτελεί κάθε πληρωμή που προβλέπεται από τον προϋπολογισμό δαπανών.

2) Τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά και ευθύνεται για τη χρηματική και ακίνητη περιουσία της Π.Ε.Φ.

3) Αναλαμβάνει τις καταθέσεις της Π.Ε.Φ. ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και διαχειρίζεται χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ. Τα υπόλοιπα χρήματα καταθέτει στο λογαριασμό της Π.Ε.Φ. στο Ταχ.Ταμιευτήριο ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα.

4) Συντάσσει, διανέμει και παρουσιάζει για έγκριση στη Γ.Σ. τον απολογισμό της θητείας του Δ.Σ. και τον προϋπολογισμό της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

Άρθρο 18

1) Ο Έφορος Βιβλιοθήκης και εκδόσεων είναι υπεύθυνος για την κατάσταση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Π.Ε.Φ.

2) Φροντίζει για τη δημοσιογραφική προβολή των δραστηριοτήτων της Π.Ε.Φ., τις τηλεοπτικές εμφανίσεις και την οργάνωση ειδικών αποστολών στο εσωτερικό και εξωτερικό.

3) Φροντίζει για φιλοξενία επισκεπτών και εκπροσώπων άλλων Οργανώσεων, εκπαιδευτικών και συνδικαλιστών, του εσωτερικού και εξωτερικού και για τις επαφές της Π.Ε.Φ. με αντίστοιχες οργανώσεις του εξωτερικού.

4) Συνεργάζεται με τον Ειδ. Γραμματέα για την επιλογή της ύλης, την έκδοση και την αποστολή των εντύπων στους συνδρομητές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΞΟΔΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Άρθρο 19

1) Τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν έξοδα κινήσεως και παραστάσεως, που καθορίζονται από το Δ.Σ. με ειδική απόφαση που ανανεώνεται σε κάθε θητεία. Η απαιτούμενη πίστωση εγγράφεται στον προϋπολογισμό και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.

2) Ο Ταμίας επιπλέον δικαιούται το 1/200 του ποσού του ετήσιου ισολογισμού για διαχειριστικά λάθη.

3) Καμιά άλλη αμοιβή ή αποζημίωση δεν παίρνει μέλος του Δ.Σ. για απασχόληση ή εργασία του στην Π.Ε.Φ., ούτε επιτρέπεται να συνάπτει με την Π.Ε.Φ. οποιαδήποτε σύμβαση, με την οποία μπορεί να πάρει οποιαδήποτε αμοιβή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.Φ.

Άρθρο 20

1) Οι πόροι της Π.Ε.Φ. είναι τακτικοί και έκτακτοι. Τακτικοί είναι οι ετήσιες συνδρομές των μελών. Έκτακτοι πόροι είναι κάθε έσοδο που προέρχεται από έκτακτες εισφορές των μελών από κληρονομιές, δωρεές, εκδηλώσεις, εκμετάλλευση ειδικών εκδόσεων και αξιοποίηση άχρηστου υλικού.

2) Κληροδοσίες, κληρονομιές και σοβαρές δωρεές γίνονται τελικά δεκτές με έγκριση της Γ.Σ. και εφόσον αποκλείονται όροι που δεσμεύουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τους καταστατικούς σκοπούς της Π.Ε.Φ.

3) Τα έσοδα της Π.Ε.Φ. διαθέτονται: α) Για την έκδοση εντύπων, β) Για έξοδα του Γραφείου, γ)Για μισθούς υπαλληλικού προσωπικού, δ) Για έξοδα κινήσεως και παραστάσεως του Δ.Σ. και ε) Για κάθε άλλη ανάγκη της Π.Ε.Φ. που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Φ.

Άρθρο 21

1) Η Π.Ε.Φ. δε διαλύεται παρά μόνον αν παραμείνουν λιγότερα από είκοσι (20) μέλη ή αν συντρέχουν οι οριζόμενοι λόγοι από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση για τη διάλυση της Π.Ε.Φ. απαιτείται η παρουσία στο Γ.Σ. του μισού τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των  παρόντων.

2) Όταν διαλυθεί η Π.Ε.Φ. διενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και μετά το τέλος της εκκαθάρισης η τυχόν απομένουσα περιουσία της σε χρήματα, χειρόγραφα, κινητά και ακίνητα, περιέχεται σε Ίδρυμα ή Οργανισμό που ορίστηκε από τη Γ.Σ.

3) Το καταστατικό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γ.Σ. τακτικής ή έκτακτης και με πλειοψηφία ¾ του συνόλου των τακτικών μελών.

4) Ότι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ρυθμίζεται από το Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις περί Σωματείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

1) Το παρόν καταστατικό αναθεωρείται υποχρεωτικά όταν οργανωθούν σε όλη τη χώρα κατά Περιφέρεια ή Νομό ή Δήμο ή Γ.Ε.Μ.Ε. τουλάχιστον τριάντα (30) πρωτοβάθμια συλλογικά όργανα με την επωνυμία «Σύνδεσμος Φιλολόγων», οπότε η Π.Ε.Φ. θα μετατραπεί σε δευτεροβάθμιο συλλογικό όργανο. Στην περίπτωση αυτή η αναθεώρηση του Καταστατικού θα γίνει από τους νόμιμους εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων «Φιλολογικών Συνδέσμων».

2) Μέχρι να εγκριθεί το Καταστατικό η Π.Ε.Φ. διοικείται από 9μελές προσωρινό Δ.Σ., που έχει εκλεγεί από τους ιδρυτές του Σωματείου  και ασκεί κανονικά και συλλογικά τα καθήκοντά του, όπως διαγράφονται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 23

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 23 (είκοσι τρία) άρθρα εγκρίνεται από τους ιδρυτές που υπογράφουν.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 31 Ιανουάριος 2010 16:36